Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Uitgevoerde verbeter-activiteiten

Voor ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, het inspectieverslag, ouderenquête, leerlingen-enquête  en een enquête onder leerkrachten (Quick-scan, vanuit ons kwaliteitszorgsysteem KWINTOO).

Scholengroep Avereest terugblik 2020-2021:
In het schooljaar 2020-2021 is een vervolg gegeven aan het meerbegaafdheidsplan voor onze scholengroep. Een expertcollega heeft middels gesprekken met leerkrachten, klassenobservaties en kindgesprekken kinderen in beeld gekregen die meer aankunnen en die (nog) niet in beeld waren. Suggesties voor een meer passend lesaanbod zijn ontwikkeld en ingezet. Afgelopen schooljaar heeft de expertcollega zich gericht op het coachen van de leerkrachten zodat ze zelf ook deze kinderen in beeld krijgen en het onderwijsaanbod nog beter kunnen afstemmen. Dit krijgt in het komende schooljaar vervolg. Dit schooljaar is er een volgende stap gezet in het werken binnen de scholengroep. Er zijn gezamenlijke studiemomenten en bouwoverleggen geweest, collega’s hebben samengewerkt aan het ontwikkelen van portfolio’s. Enkele collega’s van de bovenbouw verkennen met het MT de mogelijkheden tot een samenwerking met het VO. Enkele collega’s hebben elkaar ook naast de geplande momenten opgezocht en overleg gehad. Vanwege de pandemie heeft dit niet met de regelmaat plaatsgevonden die gewenst was. Om als directie strategisch leidinggeven nog beter vorm te kunnen geven is een visie vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid ontwikkeld over de samenstelling en de inzet van het MT. Met ingang van het schooljaar, 20-21, werken we vanuit die visie. Het MT bestaat uit directie, locatiecoördinatoren en Interne Begeleiders en draagt verantwoordelijkheid voor de gehele scholengroep. De inzet van het MT is geëvalueerd en wordt, vanwege wisseling, in aangepaste vorm voortgezet.

obs 't Kompas terugblik 2020-2021
De eerste stappen richting ‘het onderwijs van de toekomst’ zijn gezet door er als team over na te denken en erover in gesprek te gaan. Het proces van ‘onderwijs anders organiseren’ zijn we gestart met een externe begeleider. Er is een visie gevormd over het onderwijs van de toekomst en vanuit die visie wordt er in het nieuwe schooljaar gestart met Unitonderwijs. Het team heeft zich verdiept in methodes en methodieken om thematisch te werken en hier zal spoedig een beslissing over genomen worden. De teamtraining 'Kindertalentenfluisteraar’ is afgerond en wordt het komende schooljaar geïmplementeerd. 

Voorgenomen verbeteractiviteiten

Op 't Kompas houden we ons voortdurend bezig met de ontwikkelingen binnen het onderwijs, afgestemd op onze school
Speerpunten in ons beleid, voor het schooljaar 2020 - 2021,  zijn o.a.:

Resultaten van ons onderwijs


De volgende toetsen worden jaarlijks afgenomen:
Toets Groep
DMT - AVI 3 t/m 8
Begrijpend lezen 4 t/m 8
Rekenen & wiskunde 3 t/m 8
Woordenschat 3 t/m 8
Zien! 5 t/m 8
NIO en Route8 8
 

Analyse eindtoetsIn schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de Coronacrisis.

In april 2021 hebben de leerlingen van groep 8 de landelijk verplichte eindtoets gemaakt. Op 't Kompas is dat de Route 8 toets geweest.
Voor de derde keer scoren we boven het landelijk gemiddelde. Alle leerlingen hebben de toets gemaakt en we hebben niemand uitgesloten.
  Referentieniveaus

Leesvaardigheid:
100 % heeft 1F gehaald
87,5% heeft 1F en 2F behaald. (7 leerlingen)

Taalverzorging:
87,5 % heeft 1F behaald (7 leerlingen)
62,5% heeft 1F en 2F gehaald ( 5 leerlingen)

Rekenen:
100% heeft  1F behaald
62,5% heeft 1F en 1S gehaald (7 leerlingen)
 

Schooladviezen

De afgelopen schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit: