MR.

Aan elke school is een MR verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Op onze school nemen 2 ouders en 2 leerkrachten zitting in de MR. De schoolleiding heeft een adviserende rol.
De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Tevens wordt aan de MR instemming gevraagd over bijvoorbeeld de schoolgids en klachtenregeling.
  
Leden van de MR.

• Johan van Meenen voorzitter (ouder)  
. Charlotte van Diepen  lid (ouder)    
• Roy de Waart, lid (leerkracht)   
• Annet Spijkerman, lid (leerkracht)

Vergaderdata 2020-2021


16 november 2020
19 januari 2021
18 maart 2021
28 juni 2021

 
De MR komt circa 6 keer per jaar bij elkaar.  In de eerstvolgende nieuwsbrief na de vergadering wordt vermeld welke onderwerpen zijn besproken.

 Contact opnemen met de MR?
Mail naar mr-kompas@sg-owsa.nl