MR


Aan elke school is een MR verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Op onze school nemen 2 ouders en 2 leerkrachten zitting in de MR. De schoolleiding heeft een adviserende rol.
De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Tevens wordt aan de MR instemming gevraagd over bijvoorbeeld de schoolgids en klachtenregeling.
  
Leden van de MR:

• Johan van Meenen voorzitter (ouder)  
. Charlotte van Diepen  lid (ouder)    
• Roy de Waart, lid (leerkracht)   
• Annet Spijkerman, lid (leerkracht)
 
De MR komt circa 6 keer per jaar bij elkaar. 

Contact opnemen met de MR?
Mail naar mr-kompas@sg-owsa.nl