Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen schoolcompetenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Wij zijn er van overtuigd dat kinderen tot ontwikkeling komen als ze met plezier en enthousiasme naar school gaan.
Kinderen en ouders kunnen ons er op vertrouwen dat wij bovenstaande realiseren door het bieden van een veilige omgeving, het kind het gevoel te geven iets te kunnen, vertrouwen op te bouwen en kinderen te leren zelf dingen op te lossen.
Wij stimuleren kinderen en dagen ze uit om tot ontwikkeling te komen.
 

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. 


Daarom Kwink!

Kwink:
Voorkomt verstorend gedrag en pesten
Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
Zorgt voor een sociaal veilige groep
Verhoogt de leeropbrengsten
Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
Biedt iedere les unieke filmpjes
Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
Is leuk!

Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens, de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’.
Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen.
De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. 


De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels Zien vanuit Parnassys. Ook wordt hiermee jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. Leerkrachten vullen 2x per jaar de vragenlijst in.  Vanaf groep 6 vullen leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Daarnaast wordt er jaarlijks een sociogram opgesteld. Zodra blijkt dat een leerling 'rood' scoort bij meerdere items, volgen er gesprekken met de leerling/ouders. Op basis van de resultaten worden handelingsadviezen vanuit Zien met de ouders besproken. De leerkracht maakt afspraken met ouders over nodige interventies.