Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Het belang van ouderbetrokkenheid van ouders/verzorgers


Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;
ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert;
ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind. Het heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar verhoogt ook de schoolprestaties;
ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en daardoor ook geïnteresseerd in wat er zich op school afspeelt;
ouders helpen bij activiteiten op school;
de formele ouderbetrokkenheid, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad.
 

Communicatie

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind.
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden.
Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders zich serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker uitgepraat worden.
Niet alleen de kinderen voelen zich dan thuis op school, maar ook de ouders.
Een positieve grondhouding is erg belangrijk. De school ziet ouders als partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren. 
De school moet voor ouders betrouwbaar en transparant zijn. 
 

Vormen van ouderbetrokkenheid

Bij ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:
begeleiden en/of vervoer van kinderen bij excursies, uitstapjes ed;
hulp bij de sportdag, Kerstviering, Sinterklaas, Koningsspelen;
hulp bij creatieve activiteiten;
hulp bij het verkeersexamen als verkeersouder, kriebelcontrole;
hulp bij het onderhouden van het plein;
het 'aankleden' van de schoolmiddels bijvoorbeeld het maken van raamschilderingen passend bij bepaalde thema's of jaargetijden.

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Nieuwsbrief
Ouderapp
Ouderavonden
Kijkmomenten
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Ouderraad
Activiteitencommissies/ werkgroepen
Afscheid groep 8
Projectweek
Sportevenementen
Excursies
Voorstellingen
Schoolreizen/ schoolkamp
Schoolfeesten
Bibliotheekbezoek
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Ouders stellen de school op de hoogte van opvattingen en verwachtingen Oudertevredenheidsonderzoeken
Start/ voortgangsgesprekken
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
(pedagogisch partnerschap)
Rapport en rapportbesprekingen
en/of portfoliogesprekken
Startgesprekken 
Informatieavond 
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders over uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Protocol doorstroom (doubleren/versnellen)
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio