Ouderraad


De OR bestaat uit 7 leden. Deze raad regelt, ondersteunt en organiseert in nauwe samenwerking met de directie en de leerkrachten onder andere de volgende zaken: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreisjes, eventueel Kerst of voorjaarsmarkt, activiteit met Pasen, musical groep 8, schoolkamp, etc.

Door middel van het organiseren van activiteiten wil de OR de school en het openbaar onderwijs bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen. Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt aan de ouders per kind jaarlijks een vrijwillige bijdrage in kosten gevraagd (Vrijwillige ouderbijdrage). Bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten hebben we soms extra hulp nodig. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u vragen om extra hulp.
Een belangrijk doel van de OR is het contact tussen ouders en de school te bevorderen. Zonodig behartigt de OR de belangen van de ouders en de leerlingen bij de MR. Deze functie heeft zij ook naar de directie en / of de leerkrachten. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De OR vergadert elke maand. Bij deze vergadering zijn de leden van de O.R, en één van de leerkrachten aanwezig. Indien nodig wordt er vaker vergaderd. Die bijeenkomsten zijn openbaar.

Eén maal per jaar belegt de OR een zakelijke ouderavond. Deze is tevens te zien als jaarvergadering, waarin de OR verantwoording aflegt voor haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekening en de begroting van de OR behandeld. Daarnaast wordt er inhoudelijk verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld.

De OR bestaat uit de volgende leden:

Erica van Elburg (voorzitter)
Pascal Houvast (penningmeester)
Cindy van Staalduinen (lid)
Rian Wildeboer (lid)
Bianca Kroesen (lid)
Sander Redder (lid)
Annemiek van Dijk (lid)

Contactpersonen namens het team is Roy de Waart.