Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


De inspectie heeft onze school in mei 2014 heeft bezocht. Het volledige verslag van dit laatste bezoek is terug te vinden op de site van de inspectie; www.onderwijsinspectie.nl 

Om vaardigheden en deskundigheid op peil te houden volgen leerkrachten jaarlijks cursussen en trainingen. Tevens krijgt iedere leerkracht tweejaarlijks een klassenbezoek. Tijdens dit klassenbezoek worden de vaardigheden van de leerkracht op het gebied van instructie bekeken. N.a.v. dit klassenbezoek werkt iedere leerkracht aan persoonlijke verbeterpunten.
Als school stellen we ons doelen; wat willen we bereiken met het onderwijs zoals wij dat voor ogen hebben op O.b.s. ‘t Kompas?
We hebben doelen opgesteld die voor een periode van vier jaar gelden. Deze doelen staan beschreven in het schoolplan 2019-2023. Naast doelen voor vier jaar stellen wij ook doelen per schooljaar. Deze doelen worden beschreven in het schooljaarplan.
Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een evaluatie en een eventuele bijstelling van onze doelen plaats.
 

Uitgevoerde verbeter-activiteiten

Voor ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, het inspectieverslag, ouderenquête, leerlingenenquête en een enquête onder leerkrachten (Quick-scan, vanuit ons kwaliteitszorgsysteem Kwintoo).


Verbeteractiviteiten die zijn uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020:

Werken met het schoolplan 2019 – 2023
Implementatie en borging van het werken met portfolio’s
Kindertalentfluisteraar-gesprekken leren voeren en de training volgen als team
Verder ontwikkelen professionele schoolcultuur 
Planmatig werken aan verbeteractiviteiten
Nieuwe technisch lezen methode: Estafette ingevoerd
Inspelen op organisatieverandering binnen Onderwijsstichting Arcade
Voortzetting van continu verbeteren: leerlingen nemen eigenaarschap voor eigen leerproces
Onderzoeken mogelijke combinatie PBS en Kwink

 


Voorgenomen verbeteractiviteiten

Op o.b.s. ’t Kompas houden we ons voortdurend bezig met de ontwikkelingen binnen het onderwijs, afgestemd op onze school.
Speerpunten in ons beleid, voor het schooljaar 20-21, zijn o.a.:
Het implementeren van de Kindertalentfluisteraar, het houden van KTF-gesprekken
Herhalingsdag ‘Kindertalentenfluisteraar’ volgen als team
Ontwikkelen van een Talentgericht onderwijsaanbod op de middag
Ontwikkelen professionele schoolcultuur uitbreiden
Het analyseren verdiepen
Werken met coöperatieve werkvormen implementeren
Werken met onderwijs ontwikkelteams
Onderzoeken mogelijke combinatie Kwink en Zien!
Oriënteren op een geïntegreerde methode voor ontdekkend en onderzoekend leren. Door deze uit te proberen in de praktijk tot een goede keuze komen.